โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

วันที่ 10 ก.ย.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในอาชีพต่างๆให้แกประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนห้วยปลากั้งและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.