โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย

3

12 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยมีความรุนแรงทำให้มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการและของบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย และเข้าร่วมโครงการD.A.R.E ประเทศไทย โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพล สารทองรอง สว.(ป)สถานีตำรวจภูธรเวียงชัยมาเป็นครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 64 คน ตลอดระยะเวลาที่ทำการสอนได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและนักเรียนก็มีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.