โรงเรียนเทศบาล4 สันป่าก่อ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

12

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายมงคล ใบแสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (MATH CAMP) โดยได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.