นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดบ้าน ท.๕ ภาษาและวัฒนธรรมจีน”

5

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดบ้าน ท.๕ ภาษาและวัฒนธรรมจีน” กิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ในการใช้ภาษาเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคต ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.