เปิดสนามเด็กเล่น Play&Lean ห้องสมุดเสมสิขาลัยเชียงราย

14

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น Play&Lean ห้องสมุดเสมสิขาลัยเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพราะของเล่นให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางร่างกาย และสติปัญญา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกให้กล้าที่จะแสดงออก ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี ช่วยลดความก้าวร้าวทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดเสมสิขาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.