เชียงรายจัดส่งเสริมเครื่องประดับและผ้าทอกระตุ้นแฟชั่นล้านนาสู่สากล

22

วันที่ 14 มิ.ย.61 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่นของไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การแข่งขันของสิ่งทอ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ในขณะที่จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ที่มี ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นมาที่ยาวนานและทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ” เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ ให้กับผู้ประกอบการและนักศึกษาของทั้ง 4 จังหวัด โดยจัดอบรมด้านแฟชั่น การตัดเย็บ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ให้สามารถ ใช้กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนา ด้วยการ ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของล้านนาตะวันออก มาต่อยอดใสการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอ โดยผสม ผสานด้วยการเล่าเรื่องนำเสนอความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามกระแสความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีใหม่ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมการแต่งกายล้านนาอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.