นครเชียงราย ต้อนรับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๓๗

6

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๓๗ ที่ได้มาศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายตามแนวการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.