‘กศน.’เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี’สมเด็จย่า’

16

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย งานเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ การแสดงผลงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จังหวัดเชียงราย ในชื่องาน “พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 โดยนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้นางกาญจนาพร จำปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน กศน. เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมาย เช่น ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา กศน.นางนาถยา วิสุทธิใจ รองผอ. ศูนย์กศน. ภาคเหนือ อ.ชุลีพร ผาตินินนาท นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นายสุรพล วงศ์หวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน

เมื่อประธานเดินทางมาถึงเมือเวลา 9.30 น. จึงได้เริ่มพิธีถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา อันประกอบไปด้วยพานพุ่มดอกไม้สด ต้นเทียน ต้นผึ้ง หน้าบรมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นจึงได้อ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ในพิธีเปิดนางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายได้กล่าวรายงานให้ประธานในพิธีทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน หลังจากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับ กศน.อำเภอ ที่ร่วมจัดนิทรรศการผลงานการดำเนินงาน ศศช. จำนวน 13 แห่ง เมื่อมอบเกียรติบัตรเป็นที่เรียบร้อยประธานในพิธีได้กล่าวเปิด และ มอบนโยบายการ ดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ต่อจากนั้นมีการแสดงชุด การเต้น จะครึ จาก กศน.อำเภอเมืองเชียงราย และ ระบำเก็บใบชา จาก กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวงเสร็จแล้วจึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ศศช. และ ศูนย์อาเซียนศึกษาและได้เดินชมนิทรรศการ ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน
ในภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่องการดำเนินงาน ศศช. “เหลียวหลังแลหน้า พัฒนา ศศช.” ดำเนินการโดย นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
1. นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น
2. นายเกรียงศักดิ์ กิติลือ ครู นิเทศก์ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
3. นางมนัญญา บัวย้อย ครู นิเทศก์ กศน.อำเภอเวียงแก่น
4. นายธนันวัฒน์ ระวิมีธนาโชค ครู นิเทศก์ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า
5. นายสง่า อุมา ครู ศศช.บ้านยะฟู อำเภอเมือง
เมื่อจบการเสวนา ได้มีการสรุปผลการจัดงานโดย ศน. พรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ และกล่าวปิด โดยที่ปรึกษา กศน. เมื่อเวลา 16.30 น.

IMG_9836 IMG_9420 IMG_9444 IMG_9662

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.