รางวัลประกาศเกียรติคุณสุดยอดเทศบาลนครเชียงรายนวัตกรรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น

20
วันที่ 13 ก.ย.63 เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นนวัตกรรม เชิงระบบจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายสู่ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุทั้ง 5 แห่งและยกระดับพัฒนาเป็น”ศูนย์ SMART-NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวมเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย” สิ่งดีดีที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและจาก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้เอารางวัลกลับมานครเชียงรายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นขวัญกำลังใจคนทำงานแต่จะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากเวทีสุดยอดผู้นำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ ในเวทีสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ได้มีนางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายและนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลให้กับสุดยอดผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า500 คนทั่วภาคเหนือ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.