มฟล. ประกาศต้านโกงทุกรูปแบบ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งในและนอกองค์กร ปั้นบัณฑิตไม่โกง-มีจิตสาธารณะออกสู่สังคม

17
download
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล. ได้จัดโครงการต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างจิตสำนึกเรื่องประโยชน์ส่วนรวม โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทุกชั้นปี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องสอดแทรกจิตสำนึกรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้นักศึกษาและบัณฑิต มฟล. ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มีความรับผิดชอบต่อที่ทำงาน อันจะเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลในชาติต่อไป
ทั้งนี้ มฟล. ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบและจิตสำนึกเรื่องประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดในหลายหลากกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การใช้สื่อคลิปบัณฑิตไทยการต่อต้านการโกง และการให้ข้อมูลโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงสำหรับนักศึกษา, การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย, การออกแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการโกง, การประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกันการโกง, การจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการโกงของแต่ละสำนักวิชา โดยการประกวดจัดบอร์ด ประกวดออกแบบโปสเตอร์ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “บัณฑิตไทยไม่โกง” เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.