มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ ‘แพทย์แผนจีน’ หลักสูตร 5 ปี เรียนไทย 4 ปี + จีน 1 ปี ขณะนี้พร้อมรับนักศึกษาแล้ว

26
แพทย์จีน
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)  หรือ Bachelor of Traditional Chinese Medicine (B.CM.) ของ มฟล. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว เป็นหลักสูตร 5 ปี จัดการเรียนการสอนที่ประเทศไทย 4 ปี ณ มฟล. และประเทศจีน 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว นั้นได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนจีนแล้ว เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ด้วยการแพทย์แผนจีนประกอบด้วย การฝังเข็ม ยาสมุนไพรจีน นวดแผนจีน ซึ่งได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและวิจัยอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานและคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ได้ จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะรายวิชาชีพแพทย์แผนจีนสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศจีน ขณะนี้พร้อมรับสมัครนักศึกษาแล้ว โดยรุ่นแรกรับสมัคร 40 คน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ข้อมูลเพิ่ม www.admission.mfu.ac.th หรือ 0-5391-6103

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.