อธิการบดี มฟล. เข้าเฝ้าพระราชาธิบดีจิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาจากภูฏานเข้าเรียน มฟล.

22
2014
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ (10  มี.ค.  2557) ตนและและคณะผู้บริหาร มฟล. ได้รับพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าพระราชาธิบดีจิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ TashichhoDzong เมืองทิมพู เพื่อทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา “His Majesty King JigmeKhesarNamgyelWangchuck Scholarships” สำหรับนักศึกษาจากภูฏานที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศเล็กที่มีประชากร 650,000 คน พลเมืองสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี อีกทั้งยังมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยอย่างมาก โดยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ผู้คนมีรูปแบบวิถีชีวิตและมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์และพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทุ่มเทพระวรกายและกำลังทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ทูลเกล้าถวายทุนดังกล่าวเพื่อส่งเสริมโครงการในพระราชดำริ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ
โดยที่ผ่านมา มฟล.ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากภูฏานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์, การจัดการธุรกิจการบิน, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.