ผู้ว่าเปิดงานวันแรงงานเชียงรายพร้อมจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

11

11

 

 

เวลา 08.30 น.วันที่ 1 พ.ค.57 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557 โดยมีนายสหศักดิ์ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดได้มีการเดินขบวนพาเหรด ของแต่ละหน่วยงาน โดยในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนัดพบแรงงานแล้วยังมีกิจรรมต่างๆ มากมาย เช่นการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ความปลอดภัยในการทำงาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การประกวดขวัญใจแรงงาน การมอบเกีpรติบัตรให้กับลูกจ้างดีเด่นในสถานประกอบกิจการ การบริการตรวจสุขภาพ และการจับสลากมอบของรางวัลแก่ลูกจ้าง ผู้ร่วมงาน

นายสหศักดิ์ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ทาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายประจำปี 2557 ในวันที่ 1 พ.ค.57 โดยมีวั๖ถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.