ทต.ร้องกวาง  อบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีใช้สารเคมี

32

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลร้องกวางเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาสาสมัคร และแกนนำสุขภาพ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะด้วยวิธีการพ่นสารเคมี เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่


สมฤทธิ์/ แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.