มรย. ลงนาม MOU ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา “การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ต่อเนื่อง)”

41

วันที่ 19 ก.ย.66 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา “การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด และลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมผู้ลงนามร่วม คุณประกายแก้ว ศุภอักษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ และคณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทางด้าน รอง ศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การลงนามฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาเครือข่ายให้ตอบโจทย์ผู้เรียน มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.