ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติความเป็นทหารของชาติ จารึกในหัวใจตลอดไป

62

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธาน พิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการในสังกัด ที่ครบเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และตอบแทนคุณความดี ให้กับข้าราชการ ที่ได้รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติมาโดยตลอด ซึ่งมีกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 จำนวนยอดทั้งสิ้น 20 นาย โดยมี ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมทั้งครอบครัวกำลังพลเข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า เพื่อนนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ที่ครบวาระ เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุ ราชการก่อนกําหนด ประจําปี 2566 ทุกท่าน การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยปณิธานอันมั่นคง ในการปกป้อง ผลประโยชน์ของชาติ และราชบัลลังก์ มาจนมีความสําเร็จสมบูรณ์ ในชีวิตรับราชการนั้น ทุกท่าน ได้ทําหน้าที่ทหารของชาติ และทหาร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อย่างครบถ้วน

โดยได้มุ่งมั่นตั้งใจ ในการดําเนินภารกิจทั้งปวง อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเทกล้าหาญ พร้อมเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้กองทัพมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ สําหรับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบทุกด้าน ให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุความมุ่งหมาย ในการดํารงรักษาไว้ ซึ่งเอกราชอธิปไตย ของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ผลการปฏิบัติงานนานัปการที่ได้สร้างสรรค์ไว้ คุณูปการที่ทุกท่านมีจึงมีส่วนสําคัญ ที่ทําให้กองพลทหารราบที่ 15 เจริญก้าวหน้า ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยคุกคาม และปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งนับเป็นสิ่ง ที่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ที่ทหารรุ่นต่อๆ ไปจะได้ยึดถือ เป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

อันจะนําไปสู่ การสร้างกองทัพ ที่มีเอกภาพมั่นคง มีเสถียรภาพ อย่างยั่งยืนต่อไปในนามข้าราชการของ กองพลทหารราบที่ 15 ขอถือโอกาสนี้ แสดงความอาลัย และระลึกคุณงามความดี ความเสียสละ และความทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพ ของทุกท่าน ที่มีมาตลอดเวลารับราชการ ถึงแม้ระยะเวลาในการ รับราชการจะสิ้นสุดลงแต่อุดมการณ์ทหารอันแน่วแน่ที่ได้ยึดถือเสมอมานั้น จะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ทุกท่าน จะยังคงพร้อมที่จะมีส่วนร่วมจรรโลง กองทัพบกให้มีความเข้มแข็ง สง่างาม ตลอดจนสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ เพื่อสร้างประโยชน์อันถาวร แก่ประเทศชาติ และประชาชนยิ่งขึ้นสืบไป

โดย พันโท วิมาน วรรณไชย ผู้แทนนายทหารอาวุโส กล่าวว่า ในนามของข้าราชการซึ่งจะครบเกษียณอายุราชการ นี้ ขอขอบคุณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ที่ได้จัดพิธี อันมีเกียรติ และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ให้กับพวกเรา ในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราทุกคนได้ปฎิบัติหน้าที่ เพื่อกองทัพ ประเทศชาติ และราชบัลลังก์ พวกเราต่างตระหนัก ถึงภาระหน้าที่อันสําคัญนี้ และได้ทุ่มเท อุทิศตน ปฏิบัติภารกิจ อย่างเต็มกําลังความสามารถ ให้สมกับที่ สถาบันทหาร ได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้เป็นเสาหลักด้านความมั่นคง พร้อมพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย รวมทั้งผลประโยชน์ของ ประเทศชาติ ตลอดจนความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในถึงแม้พวกเรา จะพ้นภาระหน้าที่จากกองทัพแต่ความรัก ความผูกพันที่ดีต่อสถาบันทหาร และเพื่อนทหาร ยังคงอยู่ อย่างไม่เสื่อมคลาย

อีกทั้งสํานึกในบุญคุณที่ได้ให้โอกาส และหล่อหลอมการมีชีวิตตามแบบทหารอาชีพจนประสบความสําเร็จ ทั้งการรับราชการ และการดํารง อยู่ในสังคม อย่างสมศักดิ์ศรีพวกเราจึงขอยืนยัน ที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนภารกิจ ของกองทัพในทุกด้าน เท่าที่ความสามารถจะกระทําได้ ด้วยความเต็มใจ รวมทั้งขอเป็นกําลังใจ ให้เพื่อนทหาร ทุกท่าน ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ รักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นทหาร ตลอดจนการปฎิบัติงานอย่างบูรณาการโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสําคัญ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.