สพม.แพร่  ประกาศผลแข่งขันคัดเลือกหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 

44

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประกาศผลการประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อหาทีมชนะเลิศไปแข่งขันในระดับต่อไป  โดย ผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

 • รางวัลทีมชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  สมาชิก เด็กหญิงชนกนันท์ จิ๋วอ่อน , เด็กหญิงวนัชพร วงค์เมือง , เด็กหญิงพชรพร ธินิยา ครูที่ปรึกษา นายวิทยา ปันแก้ว
 • รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับดีมาก โรงเรียนเมืองแพร่
  สมาชิก เด็กหญิงวรันยุพา สวนใคร้ , เด็กหญิงสุพิชญา จันทอน , เด็กหญิงสุวพิชชา วงค์แปลง ครูที่ปรึกษา นางสาวทัณฑิกา วงค์วาท

ผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 • รางวัลทีมชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนนารีรันต์จังหวัดแพร่
  สมาชิก นางสาวนรวรา บุษพันธ์ , นางสาวพรทิพย์ สร้อยสาย , นางสาวพิมพ์ษิพร สิงห์คำ ครูที่ปรึกษา นายวิทยา ปันแก้ว
 • รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับดีมาก โรงเรียนลองวิทยา
  สมาชิก นางสาวสุพัตรา จากศรีพรม , นางสาวภิลาศลักษ์ โนนเสนา , นายอภิรักษ์ ยอดคำ ครูที่ปรึกษา นางดารุณี วังหา
 • รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับดี โรงเรียนเมืองแพร่
  สมาชิก นางสาวนิรมล ทาหนัด , นางสาวณัฐนันท์ กันฑากูล , นางสาววริศรา สิงห์หล ครูที่ปรึกษา นางสาวทัณฑิกา วงค์วาท

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจาก สพม.แพร่ นำโดย นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ , นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ , นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียน จึงกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันคิดจัดทำหนังสือเล่มเล็กที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงผลงานในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานการแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นการสอดแทรกแนวคิด ด้านการส่งสริมคุณธรรม จริยธรมรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนำคุณลักษณะ ๕ ประการ (ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) ของโครงการโรงเรียนสุจริตลงในเนื้อหาของหนังสือเล่มเล็ก เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ ของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์เสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.