2 สส.แพร่  นั่ง  กมธ.สาธารณสุข  นพ.ทศพร เป็นประธาน นพ.นิยม เป็นที่ปรึกษา

41

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารคราวประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เป็นครั้งแรก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

 • การเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2562 ข้อ 93 วรรคสอง ดังนี้

 1.  นายทศพร เสรีรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
 2.  นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 3. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 4. นายอลงกต มณีกาศ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 5. นายพงษ์มนู ทองหนัก เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 6.  นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ
 7. นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
 8.  นางสาวสิริลภัส กองตระการ  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
 9. นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
 10.  นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล  เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา
 11.  นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
 •  แต่งตั้งให้ นางพรรณพร สินสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ  การสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 93 วรรคสี่
 • ให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 นาฬิกา

ทั้งนี้ กำหนดให้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยพร้อมเพรียงกัน

สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.