เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการต้นแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

32

8พ.ค.57

 

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นตัวแทนนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการต้นแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ คาร์บอนต่ำ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการนี้เทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การนำของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมทั้งในส่วนของสำนักงานเทศบาลฯ และพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลทั้งหมดกว่า 60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนทั้งหมด 63 ชุมชน ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการของไทยเข้าใจแนวคิดการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและสามารถจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจำระดับเมืองของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของเมืองเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.