พิธีลงนาม โครงการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกับองค์กรต่างๆในกลุ่มภาคใต้

57

วันนี้ 12 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีลงนาม โครงการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกับองค์กรต่างๆในกลุ่มภาคใต้ ซึ่งมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กล่าวเปิดพิธีลงนาม  สำหรับลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันจะยังประโยชน์ร่วมกันในด้านพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และคุณภาพการจัดการการเรียนรู้ด้านอิสลามศึกษา

โดยมีกรอบความร่วมมือ ที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงงาน และอุตสาหกรรมของประเทศได้ , เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และนักศึกษาผ่านโครงการการเยี่ยมชมสถานศึกษาในรูปแบบการศึกษาดูงาน ,ดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในเครือข่าย ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,ร่วมพัฒนานักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่าย ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผ่านโครงการฝึกอบรม และสัมมนา

ตลอดจน ร่วมกันจัดบริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ในเครือข่ายศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมี ผศ. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนาม ร่วมกับ 15 องค์กรในกลุ่มภาคใต้ อาทิ ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ,เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5 จชต.(ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล) สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จชต. ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะ มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จชต. ชมรมตาดีกา

แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กล่าวว่า การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกับองค์กรต่างๆในกลุ่มภาคใต้ในครั้งนี้ ต้องขอชื่อชมยินดีกับสถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในโครงการ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะนำพาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป โดยการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยึดหลักการของศาสนาและบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงวิชาการที่มุสลิมทุกคนจะนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่ ตลอดจนนำผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป


ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.