รร.เทพนารีนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

1

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ รร เทพนารี อ.สูงเม่น จ แพร่ได้จัดให้ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและคณะครูศึกษาแหล่งเรียนรู้โดย เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดล , เรียนรู้ Workshop ทำลวดลายบนผืนผ้า ณ บ้านมัดใจ และนั่งรถรางเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ทำให้นักเรียนได้รับคว่มรู้และซึมซับวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ วืถีชีวิตของท้องถิ่น
สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.