องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

108

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง “โครงการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ บ้านสบพลึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ในนามผู้แทนกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานภาพรวม โดยมีตัวแทนราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความพึงพอใจ สภาพความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคและความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ อันเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งพบว่าชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งในเขตพื้นที่บ้านสบพลึง หมู่ที่ 3 และพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง ต่างรู้สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้มดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางชุมชนพื้นที่ได้รับการก่อสร้างโครงการ “ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ไว้ในพื้นที่ โดยโครงการ “ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยสนับสนุนราษฎรในพื้นที่ทั้งบ้านสบพลึง และชุมชนใกล้เคียง ที่ขาดแคลนน้ำใช้ทั้งในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้สำหรับโครงการ “ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดลำปาง โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีหน่วยงานกรมชลประทานเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งได้ใช้บริเวณพื้นที่ตรงจุดพิกัด 47 QNA 993-697 ในเขตบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านสบพลึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว เป็นสถานที่ดำเนินโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง จำนวนกว่า 18,515,590 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย “ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ” แห่งนี้ เป็นโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบลักษณะฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ขนาดสันฝายสูง 3.5 เมตร ยาว 30 เมตร แนวสันฝายทอดยาวขวางกั้นสามลำคลอง ทั้งคลองแม่อ้อน แม่หละ และแม่พลึง มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือหัวงานกว่า 318 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี 87.85 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 123.35 ลบ.ม./วินาที และมีคลองดาดคอนกรีตสำหรับส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการ “ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ” ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เมื่อปี 2564 เป็นต้นมา ขณะนี้ (01 พ.ย. 66) พื้นที่หัวฝายได้มีการรองรับกักเก็บน้ำไว้จนเต็มความจุ สามารถที่จะส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรให้แก่เกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า 2,500 ไร่ในฤดูฝน และช่วยสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,950 ไร่ โดยจะมีราษฎรในเขตพื้นที่บ้านสบพลึง และหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งในเขตท้องที่ตำบลบ้านโป่ง และตำบลหลวงใต้ อำเภองาว รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

โดยจะช่วยให้ราษฎรได้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งช่วยให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรเพาะปลูกพืชผลได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนยังสามารถที่จะใช้ฝายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้กับชุมชน ช่วยให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้เพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมทางการประมง ซึ่งจะทำให้ราษฎรได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.