ทีมACCCRNเชียงรายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองหาดใหญ่ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้น่าอยู่

12

710232

เทศบาลนครเชียงราย จัดทีมACCCRNเชียงรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย City exchange ตามโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองหาดใหญ่ พร้อมนำแนวคิดมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงรายให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “เมืองในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างรวดเร็ว จากนโยบายการพัฒนาประเทศของภาครัฐ ทำให้เกิดการลงทุนสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อปูทางให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน ส่งผลให้เมืองมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่เมืองมากขึ้นทำให้เมืองมีการขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และที่ราบลุ่ม และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเปิดรับภัยพิบัติและความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประชากรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภัยแล้ง และน้ำท่วม เหตุภัยพิบัติเหล่านี้

เป็นสิ่งที่เทศบาลนครเชียงรายตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงรายมาโดยตลอด”

นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมในฐานะเป็นประธานคณะทำงานเมืองเชียงราย ว่า “โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Chang Resilience Network : ACCCRN) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้ประสานงานภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์The Rockefeller Foundation) และโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : M-BRACE เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก USAID ซึ่งทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เมืองมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ เมืองเชียงราย เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต และภาคีต่างๆ ได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งครั้งนี้ทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเมืองเครือข่าย (City exchange) ซึ่งมีตัวแทนจากเมืองเครือข่าย ได้แก่ เมืองเชียงราย เมืองภูเก็ต เมืองอุดรธานี เมืองทุ่งสง และภาคีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เดินทางมาร่วมกันลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานที่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในประเด็น“การรับมืออุทกภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมือง

หาดใหญ่” เพื่อให้เมืองเครือข่ายสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานไปประยุกต์และปรับใช้กับงานและเมืองของตนได้ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมืองและสร้างเครือข่ายเมืองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือในมิติต่างๆ ของคณะทำงานภาคีเครือข่ายของเมืองต่างๆ ที่มีอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.