เชียงรายจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่

20

IMG_0493

 

 

วันนี้(1ก.ค.57)ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสมาชิกลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น  926 คน

วันลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยฝีกอบรมพวกผู้ใหญ่ เช่นข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามมีศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่นช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย

จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นับเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.