เชียงรายดึงศาสนาจัดปรองดองเฉลิมพระเกียรติ

16
IMG_4244
 เวลา 09.00 น.วันที่ 6 ส.ค.57 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดให้มีกิจกรรมจัดให้มีการลงนามถวายพระพร ตัวแทนจากศาสนาต่างๆ ประกอบด้วยนายกพุทธสมาคมแห่ง จ.เชียงราย ประธานกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงราย ประธานคณะกรรมกิจคริสตจักร ภาค 2 เชียงราย ประธานสมาคมชาวไทย อินเดีย จ.เชียงราย ถวายพานพุ่มสักการะก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ส่วนศาสนาอิสลามขอ พระพรจากพระอัลลอฮ์ ศาสนาคริสต์นมัสการพระเจ้าและกล่าวคำอธิฐานถวายพระพร ส่วนศาสนาพรามณ์-ฮินดู ก็สวดถวายพระพร
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา วันที่ 12 ส.ค.นี้ รวมทั้งเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาโดยมีศาสนิกชนทุกศาสนาเข้าร่วมประมาณ 600 คน ประกอบด้วยศาสนาพุทธ 300 คน คริสต์ 100 คน อิสลาม 50 คน พราหมณ์-ฮินดู ซิกซ์ 10 คน สมาคมศิลปินเชียงราย 50 คน และทหารตำรวจ 100 นาย
ในกิจกรรมเดียวกันยังมีการจัดการเสวนาสร้างความปรองดองโดยผู้แทนจากศาสนาต่างๆ ด้วย โดยศาสนาพุทธมีนายบุญสืบ อินสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ศาสนาอิสลามมีนายอิลยาส วารี ศาสนาคริสต์มี ศ.เจษฎา ยะรินทร์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู่ มี ศ.กิริเยช ศาสนาซิกซ์มี ศ.เยเทรดร้าซิงห์ โดยมี ร.ท.พรชัย หะพินรัมย์ อนุศาสนาจารย์จากจังหวัดทหารบกเชียงราย ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้โอกาสนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เชียงราย จัดชี้แจงนโยบายสร้างความปรองดองให้กับผู้เข้าร่วมด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.