กองพัฒนานักศึกษา มรย. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ”

93

วันนี้ (23 พ.ค.67) ที่ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ตลอดจนปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย นายอรุณ หนูสอน รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน และ ผู้บริหาร และ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัสวรรณ หะมะ หัวหน้าชุดแพทย์เผชิญเหตุฯ และคณะ จากศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยปัญหาส่วนใหญ่ คือผู้ประสบเหตุไม่มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลไม่มีความมั่นใจหรือช่วยเหลือไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุทำให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการได้ ดังนั้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันต่อนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งบางกิจกรรมอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยได้ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.