เทศบาลนครเชียงราย รับโล่เกียรติคุณด้านวัฒนธรรม

13

TOM_9932

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม และบูรณาการของภาคีเครือข่ายทางวัฒธรรมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานครฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.