ประชุมการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว (Twin City)

35

IMG_9589

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว (Twin City) นายอาคม เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ในการทำงาน มุ่งเน้นให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างจังหวัดคู่ขนาน คือจังหวัดเชียงราย กับแขวงบ่อแก้วให้เกิดเป็นระบบที่ดี สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย-ลาว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่จะให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภายในประเทศ และนานาชาติ ให้พื้นที่ตามแนวชายแดนดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งเฝ้าติดตาม ประเมินผลระบบการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรค และปัญหาภัยสุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับมาตรฐานทางการสาธารณสุข ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้เป็นมาตรฐานสากล รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยคุณหมออินปอน แก้วดาวงค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข กสิกรรมและป่าไม้ โรงพยาบาลขั้นแขวงและขั้นเมือง ส่วนราชอาณาจักรไทยเจ้าภาพจัดการประชุม นำโดยนายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ ระดับจังหวัดและอำเภอชายแดนไทย-ลาว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ ผู้แทนจาก MBDS ผู้แทนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน จำนวนกว่า 70 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.