ไทย-สปป.ลาว กระชับความร่วมมือลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว

19

4

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องเชียงแสน โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย คณะฝ่ายไทยนำโดยนายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย และนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และคณะฝ่ายลาวนำโดย ท่านหมออินปอน แก้วดาวงค์ หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองต้นผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว และท้าวบุญปอน พรมราช รองหัวหน้าหน่วยงานสัตวแพทย์ แขวงบ่อแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงบ่อแก้ว ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (เชียงราย-แขวงบ่อแก้ว) โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

จากการประชุมเรื่องการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (Twin City) จังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย-แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งเน้นให้พื้นที่ชายแดนมีระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดี มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันแบบคู่ขนานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ประเมินผลระบบการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรค และปัญหาภัยสุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้แผนงาน/โครงการ ดังนี้

1. แผนงาน/โครงการ การดำเนินงานด้านระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค /การส่งข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง ไทย-สปป.ลาว โดยจัดทำข้อตกลง

รายงานโรคที่ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง โรคที่ต้องแจ้งแจ้งภายใน 1 สัปดาห์, 1 เดือน และรอบไตรมาส การสนับสนุนและพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ สนับสนุนการทำสอบสวนโรคร่วมกัน (Joint Investigation) กรณีที่มีโรคระบาด สนับสนุนให้มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และถอดบทเรียนร่วมกัน

2. แผนงาน/โครงการ ดำเนินงานด้าน โรคเอดส์ วัณโรคระหว่าง ไทย-สปป.ลาว โดยมีข้อตกลงในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านโรคเอดส์และวัณโรค ปีละ 2 ครั้ง ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านโรคเอดส์และวัณโรค ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขของสองประเทศ การส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค

สนับสนุนและพัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

3. แผนงาน/โครงการ ด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ด้านอาหารและยา) โดยมีข้อตกลงการตรวจประเมินร้านอาหารมาตรฐานร่วมสองฝั่งโขง Clean Food Good Test และ Save Food Good Health และจัดทำประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสองภาษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานสากลระดับชายแดน ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งโขง จัดทำโครงการสุขาภิบาลอาหารชายแดนเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว จัดมหกรรมอาหารปลอดภัย ไทย – สปป.ลาว

4. แผนงาน/โครงการ โรคติดต่อที่เฝ้าระวังชายแดน/การดำเนินงานในการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์และคน(Zoonoses)ของปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และแผนกกสิกรรมและป่าไม้ โดยขอความร่วมมือด้านการสนับสนุนการตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า การให้วัคซีนในสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอชายแดนไทย และ สปป.ลาว การเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonoses) ตามที่ทั่งสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องในการดำเนินงานร่วมกัน

5. แผนงาน/โครงการ การดำเนินงานด้านคุณภาพระบบการส่งต่อชายแดน ไทย-ลาว โดยขอความร่วมมือในจัดการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ในการพิจารณาเกณฑ์การส่งต่อ และจัดฝึกซ้อมแผนร่วมกัน

6. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน โดยการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว- สหภาพเมียนมาร์ ปี 2558 จังหวัดเชียงราย – แขวงบ่อแก้ว – จังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้แก่ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อในกลุ่มคนต่างด้าว ชนชาติพันธุ์และชนชายขอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษลาว-จีน สามเหลี่ยมคำ (Kings Roman) เมืองต้นผึ้ง และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว กับ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วและสาธารณสุขแขวงบ่อแก้ว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อและพัฒนาสร้างเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.