อธิการบดี มฟล. รับมอบเงินจากตัวแทนนักศึกษา เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

16

DSC_1882_1-12

          รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล จากตัวแทนนักศึกษา มฟล. นำโดย ประธานองค์การนักศึกษา, นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาของทั้ง 13 สำนักวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งได้ขอรับบริจาคจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย, ถนนคนเดินและถนนคนม่วนจังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้รับจากนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัย ชมรมนักศึกษานานาชาติ เมื่อนำมาสบทบกับเงินบริจาคของบคุคลากร ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน รวมแล้วเป็นเงินจำนวน 111,000 บาท โดยจะนำเงินทั้งหมดส่งมอบให้กับสถานทูตเนปาล ประจำประเทศไทยต่อไป

โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้ให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาว่า ขอชื่นชมที่ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับกลับมามิได้มีคุณค่าอยู่ที่ตัวเงินเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในความยากลำบาก และมิใช่เพียงแต่ช่วยเหลือมิตรประเทศที่ห่างไกล หากสามารถต่อยอดเกิดเป็นกองทุนช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาที่ยังด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ด้วยกำลังของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง ก็จะยิ่งสร้างความรักความกลมเกลียวกันและเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เช่นเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนเสมอมา และยึดมั่นในแนวทางที่จะไม่ให้นักศึกษาต้องออกจากเส้นทางการเรียนด้วยเพราะความยากจน ดังจะเห็นได้จากเหล่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในฐานะนักศึกษาทุน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว มฟล. และเชื่อมั่นว่าเหล่านักศึกษาจะสืบทอดเจตนารมณ์ในการร่วมกันทำสิ่งที่สร้างสรรค์เช่นนี้ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.