ยผ. จัดสัมมนา “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย”

9
2
เวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.58  นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ที่ห้องดอยตุง 2 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ” จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ให้การสนใจเข้าร่วมทั้งภาครัฐ และเอกชนประมาณ 500 คน
นายไมตรี  อินทุสุต  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า  รัฐบาลเล็งเห็นโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจไว้ 10 จังหวัด มีแนวทางการดำเนินงานโดยบูรณาการการทำงาน ในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) สำหรับแนวทางการจัดทำผังเมือง ได้นำจุดขับเคลื่อนของจังหวัดต่างๆ มาดำเนินการ โดย การจัดหาที่ดินของหน่วยงานราชการ  เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม และการจัดโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  กระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน  ส่งเสริมการค้า     การลงทุน  และการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระดับจังหวัด และเมืองชายแดน  ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้เร่งดำเนินการเร่งรัดการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชนชายแดน และผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร สงขลา ตากสระแก้ว ตราด และหนองคาย ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 อีก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี
นายมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ จึงจัดให้มีการสัมมนาการวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้ จัดสัมมนาไปแล้วในระยะแรก 6 จังหวัด สำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ที่จะได้รับการพัฒนา ซึ่งในระยะแรกดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ กรมฯ จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย” เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวคิด แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง สามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้น ไปบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน พื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการ “2558 ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.