เชียงรายจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนซีซั่น พร้อมโปรโมชั่นสำหรับคณะดูงาน

14
1
วันที่ 15 ก.ค.58 ที่โรงแรม ธนาคำ เชียงราย นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เที่ยววิถีไทย สัมมนาที่เชียงรายประทับใจ โครงการหลวง” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรีนซีซั่นปี 2558 โดยมีนายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย นายอภิชา ตระสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย นายพลวัต ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย รวมทั้งสายการบินต่างๆ เข้าร่วมแถลงเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเนื่องจากประเทศไทยโดยเฉพาะ จ.เชียงราย มีช่วงที่เป็นฤดูฝนหรือเรียกว่ากรีนซีซั่นดังนั้นองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการขายในช่วงกรีนซีซั่นดังกล่าว
นายรัชกฤช สถิรานนท์  รองผู้ว่า จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  โดยสภาอุตสหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงราย  สำนักานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  หอการค้าจังหวัดเชียงราย  สภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและสายการบินต่างๆ ที่มีเที่ยวบินมายังจังหวัดเชียงราย  จึงร่วมกันจัดโครงการ “เที่ยววิธีไทย สัมมนาที่เชียงราย ประทับใจโครงการหลวง”โดยการจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายในช่วง “กรีนซีซั่น” ด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มสัมมนาและดูงานแก่หน่วยงานราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดย
ผู้ประกอบการในอุตสหกรรมท่องเที่ยวที่ร่วมกันจัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วยบริษัทสายการบิน  โรงแรมที่พัก สถานที่จัดประชุม  สถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า ของฝากของที่ระลึก  บริษัทนำเที่ยว  บริษัทรถเช่า  สถานที่ท่องเที่ยว  และสถานที่ดูงนของโครงการหลวงและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสหรกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งการจัดโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหา “โลว์ซีซั่น”  และเพื่มจำนวนนักท่องเที่ยว  รวมไปถึงรายได้แก่จังหวัดเชียงรายในภาพรวมได้อีกช่องทางหนึ่ง  กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้สามารถสั่งจองบริการต่างๆ ได้ทาง
เว็ปไซต์ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  www.visitchiangrai.org  โดยการติดต่อตรงไปยังผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงจองบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ผ่านทางเว็ปไซต์นี้  www.vistchiangrai.org  ได้โดยตรง นอกจากนี้ทางโครงการยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสรมการประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งคณะที่ประสงค์จะเนทางมาสัมนาและดูงานที่จังหวัดเชียงรายสามารถแล้งความประสงค์ไปยัง สสปน.ได้ ซึ่งทาง สสปน.จะสนับสนุนค่าเดินทางให้กับคณะ ซึ่งการเดินทางโดยสายการบินจะสนุบสนุนคนละ 1,000 บาท รถยนต สนับสนุนค่าเดินทางคนละ 500  บาท
นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า การจัดทำโครงการนี้ ถือเป็นจังหวัดแรกที่เปิดตัวก่อนจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนนักท่องเที่ยวในช่วงโลว์ ซีซั่น ซึ่งมีระยะยาวนานถึง 8 เดือน  ในแต่ละปีได้ในระดับหนึ่ง  รวมถึงการจัดทำโครงการนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาโลว์ซีซั่นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการริเริ่มให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  “กรีนซีซั่น”  ในปีนี้จะป็นจุดเริ่มต้นให้การจัดโปรโมชั่นการท่องเที่ยว “กรีนซีซั่น” ของจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ต่อเป็นระยะๆ  ตลอดทั้งปี  เพื่อทำให้จังหวัดเชียงรายไม่มี “โลว์ซีซั่น”  อีกต่อไป
จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในอุตสหกรรมท่องเที่ยวทุกด้าน  จึงมีความหวังว่าการจัดทำโครงกรนี้จะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและถือว่าเป็นการทำงานรวมกันแบบบูรณาการของภารครัฐและเอกชน  ซึ่งจะทำให้อุตสหรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  รวมถึงเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่วาง Positioning เป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.