มฟล.สถาปนาครบรอบ 17 ปี ตามรอยสมเด็จย่าสร้างคน

9
1443159506682
วันที่ 25 ก.ย.58 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีสถาปนา มฟล.ครบ 17 ปี โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 160 รูป ณ ลานดาว มฟล.และพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่าโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวรายงานกิจกรรมและการดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมาว่าทางมหาวิทยาลัยดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญ คือ สืบสานปณิธานสมเด็จย่า “ปลูกป่าสร้างคน” โดยที่ผ่านมาได้พยายามทุ่มเทกำลังในการผลิตบัณฑิตให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีความสามารถมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและความสามารถในการปรับตัวเพื่อทำงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมนานาชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนหรือโลกาภิวัฒน์
1443159510036
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า การย่างเข้าสู่ปีที่ 18 เป็นก้าวที่สำคัญของ มฟล.ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแพทย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ โดยตั้งใจว่าใน 10 ปีข้างหน้าตามแผนการดำเนินงาน มฟล. จะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาคนี้ เพื่อตามรอยสมเด็จย่า ที่มีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ ที่เริ่มดำเนินการแล้วคือจัดตั้งศูนย์การแพทย์ที่หวังจะให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือ Medical Education Hub และ Medical Service Hub ของอนุภูมิภาคนี้
“สำหรับการก้าวย่างสู่ปีที่ 18 นี้คาดหวังจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เนื่องจาก มฟล. ตั้งอยู่ใน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเมียนมาและลาว รวมถึงมีเส้นทางที่ต่อเชื่อมไปมากับจีนได้ดี จึงอยากให้ทุกประเทศมาใช้บริการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาและสร้างเป็นเครือข่าย สานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และบริการ โดยอุตสาหกรรมการบริการของ มฟล. เน้น 3 เรื่อง คือ การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.