ศ.ดร.เควิน ไฮด์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากเลขาธิการ สกอ.‏

42

JAD_2950re

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ศ.ดร.เควิน ไฮด์ (Prof.Dr.Kevin D. Hyde) อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI Web of Science โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับนักวิจัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน

          จากรายงานของสำนักพิมพ์ Thomson Reuters เจ้าของฐานข้อมูล ISI Web of Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อรายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  บอกรับสมาชิกให้กับสถาบันอุดมศึกษาใช้งานร่วมกัน ได้มีการประเมินมาตรฐานผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI Web of Science พบว่า มีผลงานของคณาจารย์และนักวิจัยไทยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตีพิมพ์และถูกอ้างอิงสูง จำนวน 22 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เขียนผลงานคุณภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ สกอ. จึงได้ร่วมกับสำนักพิมพ์ฯ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคณาจารย์ และนักวิจัยไทยทั้ง 22 ท่าน ตามวันและเวลาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.