สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

18

 

9

โครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559               เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศึกษาดูงานจาก                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 4 จังหวัด ซึ่งเป็นประชาคมเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายทรงศักดิ์ วังธิยอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรตินำคณะเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ในการนี้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 4 จังหวัด และได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ได้รับเลือกศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้เห็นมิติของการผนึกพลังร่วมกันเป็นเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น ของทั้ง 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับของการกำหนดนโยบายทั้ง 4 ที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีบริบทด้านพื้นที่ ประชากรและสภาพเศรษฐกิจแตกต่างกัน แต่ก็สามารถที่จะนำรูปแบบและวิธีการของแต่ละแห่ง ไปพัฒนาปรับปรุงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของตนเองได้ โดยในเบื้องต้นนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยินดีพร้อมสนับสนุนและร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในประชาคมเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจิตติ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์นโยบายในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการร่วมกันพิจารณาให้เกิดความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งเดียวกัน และนำมาปฏิบัติภายใต้การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.