เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน

7

DSC_1397_2

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ( การสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ) เพื่อให้แกนนำชุมชน และประชาชน ได้น้อมนำปรัญชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติส่งผลให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม จนนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.