อบจ.เชียงราย เชิญท่องเที่ยวหอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

160

241449

หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี อีกหนึ่งสถานที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ปรับปรุงพัฒนาหอประชุมเม็งรายอนุสรณ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเมืองเชียงรายที่มีอายุครบ ๗๕๐ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี” หรือเรียกสั้นๆว่า “หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี” ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงรายในอดีต พระราชประวัติพญามังราย การรวบรวมเมืองต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นอาณาจักรล้านนา การเมืองและปกครองจนเป็นจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ภายในหอประวัติเมืองเชียงราย ฯ ได้จัดนิทรรศการที่มีเนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์ไว้เป็น ๗ โซน ได้แก่ 241450

241451

241460

โซนที่ ๑ ก่อร่างสร้างเมืองเชียงราย ส่วนนี้จะกล่าวถึงตำนาน การสันนิฐานจุดเริ่มต้นของเมืองเชียงราย โดยแบ่งเป็นยุคสมัยของอาณาจักรต่างๆเรื่อยมา

โซนที่ ๒ ร่องรอยไหนในถิ่นฐาน ส่วนนี้จะกล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงราย ตลอดจนการรวบรวมเมืองต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา การสร้างเมืองเชียงใหม่ และการรวบรวมอาณาจักรล้านนาเข้ากับสยาม

โซนที่ ๓ เล่าแจ้งแถลงไข ส่วนนี้เป็นห้องฉายภาพเล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองเชียงราย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพญามังราย

โซนที่ ๔ เมืองโบราณอาณาจักรล้านนา ส่วนนี้จัดแสดงพื้นที่ และอาณาเขตโดยรอบของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรล้านนา กฎหมายมังรายศาสตร์ แหล่งเตาเผาเวียงกาหลง

โซนที่ ๕ พญามังรายมหาราช ส่วนนี้จัดแสดงพระรูปจำลอง พระราชประวัติ และลำดับกษัตริย์ราชวงศ์มังราย

โซนที่ ๖ สู่เมืองเชียงราย ส่วนนี้จะกล่าวถึงการเมืองการปกครอง การรวมเมืองเชียงรายเป็นหัวเมืองจัตวาในมณฑลพายัพ และพัฒนาสู่การปกครองเป็นจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน

โซนที่ ๗ ความรู้รอบตัว ส่วนนี้จัดแสดงสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงราย

มาที่เดียวรู้ครบเรื่องเชียงราย หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี อีกหนึ่งสถานที่เมื่อท่านมาเยือนจังหวัดเชียงรายหรือพี่น้องชาวเชียงรายเองก็ต้องห้ามพลาด สถานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย หรือบริเวณใกล้กับวัดกลางเวียง หากสงสัยหรืออยากเข้าชมเป็นคณะสามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอประวัติ ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๐-๑๗๖๐ หอประวัติเมืองเชียงราย ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๗.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์ มาเชียงรายอย่าลืมแวะมาหอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.