เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี58 โชว์ผลงานนวัตกรรมสร้างปัญญาสร้างชีวิตสู่แนวคิดมาตรฐานสากล

8

 

710232

เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาสร้างปัญญา สร้างชีวิต สู่แนวคิดมาตรฐานสากล

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และตามเกณฑ์ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 มาจนถึงปัจจุบันโดยมีความมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและเป็นการจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลนครเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศในการการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 รับรางวัลจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วในการสร้างผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น”

          สำหรับในปีนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้ส่งผลงานการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดยเน้นการนำผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และตามเกณฑ์ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้        อาทิ “การปลูกป่าสร้างคน” และ “การจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้นโยบาย “สร้างปัญญา สร้างชีวิต สู่แนวคิดมาตรฐานสากล”โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใส การอำนวยความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เป็นการส่งผลงานเข้าประกวดในประเภททั่วไป ซึ่งได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้คะแนน Core Team ประจำปี 2557 ด้านการบริหารจัดการได้ร้อยละ 85 ขึ้นไปในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง            จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยที่เทศบาลนครเชียงรายได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจนได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลอุดหนุนจำนวน 8,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้

นายวันชัยฯ กล่าวเสริมว่า รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับในครั้งนี้ เป็นผลสำเร็จของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือปฏิบัติ และได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นเกียรติยศแห่งเกียรติภูมิท้องถิ่นกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ก้าวไปพร้อมๆ กับเครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้างสังคมเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.