อบรมพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

13

13700106_1278019085541864_17877200700978912_n

วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลนครเชียงราย ในหัวข้อ “การจัดทำงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี” โดยมีนางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารงานงบประมาณ” และนายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลนครเชียงรายในการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวนโยบายห่วงโซ่ความสุขให้มากที่สุดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.