ต้อนรับคณะกรรมการประเมินพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๙

5

6

 

ภายหลังจากที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีประกาศเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานการบริหารจัดการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การบริหารงานของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้พิจารณาส่งผลงานให้ทางสถาบันพระปกเกล้าพิจารณา ในประเภท การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน ๒ โครงการได้แก่โครงการผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งล่าสุดทั้งสองโครงการได้ผ่านการประเมินมาจนถึงรอบสุดท้าย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มีให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายประเสริฐ มีไพบูลย์ นักสืบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท. และนางสาวสุมามาลย์ ชาวนา จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าในโอกาสเดินทางมาตรวจลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานของเทศบาลนครเชียงรายในรอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.