ย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10

28

 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใหวัด หนวยงานราชการและ ประชาชนมี   สวนรวมในกิจกรรมการบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกําหนดปญญาสมวาร (๕๐ วัน) กําหนดอุปสมบทระหวาง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่วัดพระสิงหพระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงราย และเขาอบรมตามหลักสูตรที่คณะสงฆกําหนดจนถึงลาสิกขา ที่ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญ ตะวัน ตําบลหวยสัก อําเภอเมืองเชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.