ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016

200

2

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และยกระดับการจัดงานให้เป็นการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียน รวมทั้ง สนับสนุน อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัด ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และพันธุ์ไม้นานาชนิดมาจำหน่ายภายในงาน ได้จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับบนเนื้อที่ 25 ไร่ และนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏานมาประดิษฐานไว้ในงานฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ,มีการแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย, กาดหมั้วครัวล้านนา และการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.