คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

22

23

 

วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย ) มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและช่วยเหลือสังคม พร้อมกล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสจบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่าง นักเรียนกับสถาบัน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.