อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

18

3

 

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยมีพระคุณเจ้าและคณาจารย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 รูป/คน                 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.ชร.ชั้น 2

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.