เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม

16

20

 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ   ผู้พิการ พร้อมเปิดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในทุกๆด้าน มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.