คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อเข้าสู่ระดับจังหวัด(มีคลิป)

36

3

 

วันที่ 6 ก.ค. 60 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบูธการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป และการจักรสานของกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ ประจำปี 2560 ระดับอำเภอ และได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าคัดสรรเข้าไปสู่ระดับจังหวัด

โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีความพร้อมหลายด้าน ทั้ง การบริการจัดการในชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะ ครัวเรือนต้นแบบ เกษตรทฤษฎีใหม่ไร่นาสวนผสม และศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกระดาษจากใบสับปะรด สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ ปรากฏว่าผลงานของบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแลแห่งนี้ได้มีการบริหารจัดการและบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมในทุกๆด้าน ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อเข้าสู่ระดับจังหวัด และจะได้รับรับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.