ประชารัฐจัดส่งเสริมอาชีพพัฒนาฝีมือ โชว์ใช้เคียวเกี่ยวข้าว ปืน ซอยผม (คลิป)

13

IMG_6647

 

ที่โรงแรม ลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย โดยมี นางพรสม เปาปราโมทน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิด โครงการมหกรรมพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว โดยมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล ส่งงานจะมีการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพสาขาต่างๆทั้งประเภทบุคคลและทีม มีกิจกรรมฝึกอาชีพ มีการออกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การสาธิต วิชาชีพการเสริมสวยโชว์ การซอยผมโดยใช้เคียว ซอยผมสลับการใช้ปืน โดยอาจารย์ปิยะ หนูทองการแข่งขันตัดเย็บเสื้อผ้า การแข่งขันวิชาชีพเสริมสวย การแข่งขันวิชาชีพการโรงแรมและบริการรวมไปถึงการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานตกแต่งเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าแข่งขันวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

IMG_6733

 

นางพรสม เปาปราโมทน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ปัจจุบันการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นการให้ความรู้และทักษะอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทำให้ ผู้ที่รับการฝึกอบรมต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้ทันความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันในตลาดสูงเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือ และการจุดประกายแนวคิดใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานการยกระดับคุณภาพการฝึกวิชาชีพและฝึกทักษะฝีมือจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆได้มีการพัฒนาฝีมือในการแข่งขันการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่นๆจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์
นางลักษณาอิสรางกูร ณ อยุทธยา ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและเผยแพร่ทักษะวิชาชีพของกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพให้กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการอบรมได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติจริงและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการฝึกอบรมภายในศูนย์ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทักษะวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกก่อนจะนำผลงานมาพัฒนาฝีมือ ให้กับตนเอง ซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โรงเรียนตัดเสื้อ เสริมสวยนิรันดร์รัตน์ ร้านพันบิวตี้เชียงราย และผลิตภัณฑ์nigao ในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.