กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โครงการต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงการค้าประเวณี

11

img_20170721_100416-539x302

เวลา 09.00น.วันที่ 21 ก.ค.60 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางพรสม เปาปราโมทน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดโครงการต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงการค้าประเวณี โดยมี นายพัฒนะพงษ์ ลาพิงค์ นายดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เจ้าหน้าที่ ตำรวจจากสภ. เกาะช้าง เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.4 ฉก.ม. 3 กองกำลังผาเมือง นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศรีเมืองชุม ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าประเวณีและการป้องกันการค้าประเวณี

นางพรสม เปาปราโมทน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า จัดสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือบริบทดังกล่าวจึงทำให้กลุ่มคนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในกลุ่มภาวะเสี่ยงจากปัญหาค้าประเวณีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ความรู้สร้างความตระหนักและวิธีป้องกันกับสถานการณ์ดังกล่าวให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายรั่วหมายถึงกลุ่มของผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้นำชุมชนเพื่อเป็นเกาะป้องกันและเฝ้าระวังของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในวันนี้ได้มีการดำเนินงานภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในท้องที่พื้นที่อำเภอแม่สายนำกิจกรรมขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือถือ mou เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปแบบ

ด้านนายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมกล่าวว่า โดยการดำเนินการดังกล่าวได้มีการดำเนินงานการอบรมครู ข ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมทักษะป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณีให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนบ้านสันถนนและโรงเรียนสันโค้งจำนวน 50 คนเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้นอกห้องเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากภัยสังคมและมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีส่งผลให้เกิดกิจกรรมขยายผลสู่โรงเรียนชุมชนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมชนหน่วยงานในเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับรวมถึงการสร้างความตระหนักเฝ้าระวังและป้องกันถึงภัยความเสี่ยงในการค้าประเวณีอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่นำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้โดยจะขับเคลื่อนขยายผลสู่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
///////////////////

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.