เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิ์ภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20

16

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิ์ภาพพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดับเพลิงมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิ์ภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.