เชียงรายลงนามท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ประเทศ ไทย จีน ลาว เมียน เที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัดเหนือตอนบน 2

12

1505965855076

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ว่า ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตพัฒนา การท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว องค์กร และสมาคมด้านการท่องเที่ยวจาก ประเทศจีน เมียนมา สปป.ลาว และประเทศไทย โดยมี นส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน รวมไปถึงมีการจัดบูทเสนอสินค้าและบริการงานท่องเที่ยวโดยชุมชนกว่า 50 บูทมานำเสนออีกด้วย

1505965858160

 

โดยน.ส.ปราณปริยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวที่ให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน เมียนมา และสปป.ลาวเนื่องจากปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ทำให้มีนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ที่แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีศักยภาพในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นใน ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวประเภทดังกล่าวยังขาดการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งอาจส่งผลให้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน จ.เชียงรายและจังหวัดในกลุ่มอารยธรรมล้านนาไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีแรงดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว

“เรามีความจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและในเขตกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก รวมไปถึงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ในเส้นทาง R3A R3B GMS และ ASEAN เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสร้างการเชื่อมโยง และเพื่อกระตุ้นให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล” น.ส.ปราณปริยา กล่าว

ทางด้าน ผศ.ดร.จำรัส กล่าวว่า ในโครงการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการมีบทบาทมากขึ้นและ จ.เชียงรายก็มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะที่จะเป็น Hub ของการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน 2 และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้เป็นอย่างดี การขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนากับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การรับรู้สร้างการและประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จะส่งผลให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมต่อการแข่งขัน ยกระดับและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย กลายเป็น Hub ของการท่องเที่ยวได้มั่นคงต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.